Graag meer informatie over onze werking? Bel015 21 96 00
Close

PRIVACYBELEID VAN PERMEDRA VZW

 

INLEIDING

 

 1. VZW PERMEDRA wil de persoonlijke levenssfeer eerbiedigen en hecht bijgevolg veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 1. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de wet nageleefd, in het bijzonder de Europese verordening nr 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming, bekend onder GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ).

 

 1. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt U verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

HET BEGRIP PERSOONSGEGEVEN

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of  identificeerbare natuurlijke persoon. Het komt vrij zelden voor dat één gegeven op zich toelaat van een natuurlijke persoon te identificeren. 

Voor de praktijk is van belang dat er sprake is van een persoonsgegeven als een gegeven of geheel van gegevens toelaat een bepaalde natuurlijke persoon te identificeren of nog, als de gegevens in verband gebracht kunnen worden met een natuurlijke persoon.  

In de zorgsector worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt die door de AVG als ‘gevoelige gegevens’ beschouwd worden en om die reden extra bescherming vereisen : gegevens betreffende lichamelijke en psychische gezondheid, risicosituaties en risicogedragingen, wilsbeschikkingen, enz. De AVG bepaalt dat deze gegevensverwerking toegelaten is voor vzw’s als de verwerking gebeurt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.

 

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 1. PERMEDRA VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De coördinaten zijn : Permedra VZW, Persoonshoek 11, 2800 Mechelen , BE 0466.896.533, tel. 015 219600, hofvanvillers@skynet.be. PERMEDRA VZW bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen.
 2. PERMEDRA VZW kan ook beroep doen  op bijzondere dienstverleners om uw persoonsgegevens namens PERMEDRA VZW en volgens de voorschriften van PERMEDRA VZW te verwerken in overeenstemming met het privacybeleid. Enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden doorgegeven.
 3. PERMEDRA VZW heeft, in het bijzonder, met al zijn personeelsleden een overeenkomst afgesloten opdat zij, bij hun taakuitoefening, handelen volgens het privacybeleid van PERMEDRA VZW.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PERMEDRA VZW

 1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de functionele persoonsgegevenscategorieën die PERMEDRA VZW kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens verwerkt worden indien die nodig of nuttig zijn voor de contractuele relatie met PERMEDRA VZW. 

 

Identificatiegegevens

Persoonlijke identificatiegegevens : naam, adres, telefoonnummer, identificatiegegevens toegekend door de verantwoordelijke

Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaart, rijksregisternummer

Elektronische identificatiegegevens : GSM, emailadres

Financiële bijzonderheden

Financiële identificatiegegevens : bankrekeningnummers

Bijzonderheden betreffende verzekeringen : aard van de verzekering, gedekte risico’s, verzekerde bedragen

Financiële transacties : betalingswijzen, domiciliëringen

Persoonlijke kenmerken 

Persoonlijke bijzonderheden : leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit

Leefgewoonten 

Levensstijl :  individu en zijn familie, contactpersonen

Sociale contacten : andere dan naaste verwanten, contactpersonen

Gegevens betreffende lichamelijke gezondheid 

Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, handicaps,…

Gegevens betreffende psychische gezondheid

Medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen

Gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen

Gegevens met betrekking tot de remediering

Gegevens met betrekking tot de middelen en procedures  voor de medische en paramedische patiëntenaanpak

 

Alle gegevens, hierboven opgelijst, zijn niet noodzakelijk voor de contractuele relatie tussen de bewoners en/of mede-eigenaars in de groep assistentiewoningen Hof van Villers en PERMEDRA VZW.

 

 1. PERMEDRA VZW verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over seksuele geaardheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. 
 2. PERMEDRA VZW verwerkt bijzondere categorieën van persoonsgegevens, namelijk gegevens betreffende lichamelijke en psychische gezondheid, gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen en gegevens betreffende remediëring.

De verwerking van deze persoonsgegevens is volgens art.9 lid 1 van het AVG verboden. Lid 1 is niet van toepassing indien betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming voor verwerking   heeft gegeven of indien de verwerking noodzakelijk is voor het verstrekken van medische en paramedische gezondheidszorgen of het verstrekken van sociale diensten of behandelingen.

Voor de behandeling van deze “gevoelige” persoonsgegevens houdt PERMEDRA VZW zich strikt aan de legaliteitsvereisten, aan het proportionaliteitsbeginsel en aan de transparantie. Zie verder.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT PERMEDRA VZW UW PERSOONSGEGEVENS ?

PERMEDRA VZW verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. PERMEDRA VZW zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Verplichtingen

PERMEDRA VZW kan gehouden zijn sommige persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, in casu het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Contractuele relaties tussen bewoners en PERMEDRA VZW :

 Alvorens een opnameovereenkomst te sluiten dient PERMEDRA VZW soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken. In uitvoering van de opnameovereenkomst (huisvesting en dienstverlening) moet PERMEDRA VZW kunnen beschikken over alle noodzakelijke persoonsgegevens om een daadwerkelijke dienstverlening te garanderen.

PERMEDRA VZW houdt rekening met de legaliteitsvereiste  : de contractuele basis om te rechtvaardigen als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

PERMEDRA VZW houdt rekening met de proportionaliteit : ze onderzoekt of het noodzakelijk is om deze gegevens te verzamelen en of het noodzakelijk is voor de vooropgestelde doelstellingen.

PERMEDRA VZW houdt rekening met de transparantie- of informatieplicht door het opstellen van een privacyverklaring en door het actief informeren (bv. door de website, in het arbeidsreglement, door een infonota bij kandidaten bewoners ) over de verwerking van de gegevens en de rechten van betrokkenen.

 

AAN WIE MAAKT PERMEDRA VZW UW PERSOONSGEGEVENS OVER ?

 1. PERMEDRA VZW behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij uitvoering van de overeenkomsten.
 2. In sommige gevallen is PERMEDRA VZW bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten.
 3. PERMEDRA VZW draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met 
 • De boekhouding met alle financiële transacties, het opstellen van de facturatie en het analyseren van schuldvorderingen
 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het instandhouden van de woningen en het helpen bij logistieke problemen

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden medegedeeld.  

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt PERMEDRA VZW  ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. PERMEDRA VZW zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van PERMEDRA VZW en zijn privacybeleid. 

 

RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

Recht van inzage, verbetering, beperking, en wissen.

U heeft :

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij PERMEDRA VZW. Dit betekent dat u PERMEDRA VZW kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens verwerkt worden, welke categorieën van gegevens verwerkt worden en aan wie zij worden medegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw gegevens betwist en dit gedurende een periode die PERMEDRA VZW toelaat om dit na te kijken.
 • Een recht op wissen van uw persoonsgegevens. Wanneer uw verbintenis met PERMEDRA VZW een einde heeft genomen, kan u PERMEDRA VZW vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. PERMEDRA VZW kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek, dat gedateerd en ondertekend is,  per post te sturen naar Permedra VZW, Persoonshoek 11, 2800 Mechelen of per e-mail naar hofvanvillers@skynet.be.

 

PERMEDRA VZW